Policy

Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ของบริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด 1. คำนิยาม           “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด           “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา    

Read More ...
Policy

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้ – บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ – ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว) – กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว

Read More ...