Blog

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร

         บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าร้านอาหารของท่านสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยื่นคำขอหมายเลขเครื่องบันทึกเก็บบันทึกการเก็บเงินเพื่อบันทึกยอดการขายและการรับชำระเงินของร้าน ได้โดยยื่นคำร้องขอจากกรมสรรพากร และอาจไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรต่อ ซึ่ง PHOENIX เราได้รวบรวมและสรุปขั้นตอนวิธีการขอขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน กับ กรมสรรพากร สำหรับร้านค้าที่ใช้งานระบบ POS กับ PHOENIX ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06)

2.เอกสารแนบประกอบคำขออนุมัติ

ขั้นตอนการขอหมายเลขเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับกรมสรรพากร สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ดังนี้

1.กรอกข้อมูลในเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน

1.1รายละเอียดการกรอกเอกสาร ..06

ส่วนที่ 1:

a) ชื่อผู้ประกอบการ คือ ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียน
     เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

     เลขทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท) หรือ เลขประจำตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา)

b) ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้

c) ชื่อสถานประกอบการ คือ ชื่อร้าน

     ที่อยู่ของร้าน

d) วันที่ยื่นจดทะเบียน ภ.พ. 20 กับกรมสรรพากร

e) กรอกชื่อรายการสินค้า หรือบริการในธุรกิจที่จำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ เรียงลำดับจากมากไปน้อย

ตัวอย่างสำหรับร้านอาหาร เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ เป็นต้น

ตัวอย่างสำหรับร้านคาเฟ่ เช่น เครื่องดื่ม ขนมหวาน เป็นต้น

ส่วนที่ 2:

f) เลือกความประสงค์ขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี อย่างย่อ

g) เลือกประเภทการประกอบกิจการ เช่น อื่นๆและระบุร้านอาหาร

h) กรอกที่อยู่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ต้องลงทะเบียนใช้ POS ยี่ห้อ PHOENIX

ส่วนที่ 3:

i)เลือกชนิดคอมพิวเตอร์ และใส่จำนวน iPad ตามที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี

ส่วนที่ 4:

j) กรอกข้อมูลดังนี้

1.พนักงานรับออร์เดอร์ด้วย iPad หรือกระดาษแล้วส่งข้อมูลเข้าเครื่องคิดเงิน iPad ที่เชื่อมต่อกับ printer ความร้อนและลิ้นชักเก็บเงิน

2.เมื่อกดรับชำระเงิน ระบบจะคำนวณยอดรายการของบิลพร้อมทั้งส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ โดยพนักงานขายจะเลือกช่องทางการชำระเงินว่าลูกค้าชำระด้วยช่องทางใด เช่น เงินสด เครดิตการ์ด หรือ พร้อมเพย์ เป็นต้น

3.ระบบส่งข้อมูลยอดขายไปยัง email ของเจ้าของร้านทุกการปิดรอบกะ

ส่วนที่ 5:

k) กรอกข้อมูลจำนวนเอกสารแนบ พร้อมทั้งส่งเอกสารแนบตามจำนวนที่ได้ระบุไว้

ส่วนที่ 6:

l) ลงนาม ระบุวันที่ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมีตราประทับ)

1.2. เอกสารแนบ

1.2.1. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

1.2.2.รายละอียดประเภทของเครื่องบันทกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ

ช่องหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ระบุหมายเลขของ iPad และ Printer ที่เป็นเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณแคชเชียร์

หมายเลขประจำของเครื่อง iPad ที่ใช้งานระบบ POS ของ PHOENIX ระบุที่ iPad เลือก ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เลขประจำเครื่อง

และ

หมายเลขประจำของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Printer) ระบุที่ด้านใต้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ระบบเครือข่าย : มี

ภาษาและชื่อโปรแกรมที่ใช้ : Swift, Phyton / PHOENIX

ประเภทเครื่อง:  คอมพิวเตอร์

ประเภทของใบกำกับภาษีออกใบกำกับภาษี อย่างย่อ

1.2.3. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขอจดทะเบียน ภ.พ.06

2. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารทั้งหมด

การยื่นคำร้องสามารถทำได้ที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ของท่าน

หากยื่นขออนุมัติหลายสาขาให้ไปสำนักงานสรรพกรที่ใกล้บริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัทคุณ เพื่อยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสรรพากร

3. ขั้นตอนในการดำเนินการทั้งหมด

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *